Ogłoszenie wyników postępowania nr 21/2020 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Zakup zestawu chromatografów Flash wg załączonej specyfikacji

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła:

Selwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 194 lok. 135
02-390 Warszawa

całkowita wartość zamówienia: 320 000,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.