Ogłoszenie wyników postępowania NR 21/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w roztwór fibronektyny, pochodzącej z ludzkiego osocza przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

P.P.H. U. GENOS s.c.
ul. Inowrocławska 9/132
91-020 Łódź

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.