Ogłoszenie wyników postępowania nr 20/2020 – SARCO

Przedmiot zamówienia: Eksperckie usługi doradcze w zakresie badań przedklinicznych dotyczące badań toksyczności przewlekłej u gryzonia (szczura Sprague Dawley) oraz nie gryzonia (psa rasy Beagle) dla inhibitora chitynazy OATD-01.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

PreClinical Safety (PCS) Consultants Ltd
Nauenstrasse 49
CH-4052 Basel
Szwajcaria

całkowita wartość zamówienia: 210 250,00 EUR netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.