Ogłoszenie wyników postępowania nr 2/2021 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa substratów chitynaz oraz przeciwciał CHIT1 i CHI3L1 przez okres 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Część 1: Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań, całkowita wartość netto zamówienia: 72 057,60 zł
Część 2: BIOKOM Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, całkowita wartość netto zamówienia:10 473,82 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.