Ogłoszenie wyników postępowania NR 2/2020 – IPF/YKL-40 – zestawy do badania inhibicji ludzkich cytochromów

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów do badania inhibicji ludzkich cytochromów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

LifeTechnologies Polska Sp. z o.o., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Całkowity koszt wykonania zamówienia: 34 579,20 PLN netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.