Ogłoszenie wyników postępowania nr 19/2022 – YKL-40/DUBs

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych w Łodzi i w Warszawie w materiały zużywalne, dostawa 3x w tygodniu (bądź mniej) przez okres 15 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Pakiet 1 Część 1 – VWR International sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 129 076,77 PLN
Pakiet 1 Część 2 – Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, całkowita wartość netto zamówienia: 22 172,00 PLN
Pakiet 1 Część 3 – „SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, całkowita wartość netto zamówienia: 52 220,00 PLN
Pakiet 1 Część 4 – Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, całkowita wartość netto zamówienia: 12 000,00 PLN
Pakiet 1 Część 5 – VWR International sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 1 445,79 PLN
Pakiet 1 Część 6 – Bioanalytic Maciej Stopa, ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia:  19 325,73 PLN
Pakiet 1 Część 7 – VWR International sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 6 456,60 PLN
Pakiet 1 Część 8 – VWR International sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 7 689,96 PLN

Pakiet 2 Część 1 – VWR International sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 262 956,97 PLN
Pakiet 2 Część 2 – część nierozstrzygnięta, brak ofert
Pakiet 2 Część 3 – część nierozstrzygnięta, brak ofert
Pakiet 2 Część 4 – Phenomenex Ltd. Deutschland, Zeppelinstrasse 5, 63741 Aschaffenburg, Niemcy, całkowita wartość netto zamówienia: 85 545,00 PLN
Pakiet 2 Część 5 – Phenomenex Ltd. Deutschland, Zeppelinstrasse 5, 63741 Aschaffenburg, Niemcy, całkowita wartość netto zamówienia: 2 640,00 PLN
Pakiet 2 Część 6 – część nierozstrzygnięta, brak ofert
Pakiet 2 Część 7 – VWR International sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 2 712,82 PLN
Pakiet 2 Część 8 – część nierozstrzygnięta, brak ofert
Pakiet 2 Część 9 – część nierozstrzygnięta, brak ofert
Pakiet 2 Część 10 – VWR International sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 5 172,60 PLN
Pakiet 2 Część 11 – część nierozstrzygnięta, brak ofert
Pakiet 2 Część 12 – VWR International sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 2 938,78 PLN
Pakiet 2 Część 13 – Bioanalytic Maciej Stopa, ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 414 979,50 PLN
Pakiet 2 Część 14 – Bioanalytic Maciej Stopa, ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 28 309,90 PLN

Wyłonieni Dostawcy uzyskali najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.