Ogłoszenie wyników postępowania NR 19/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Materiały zużywalne kompatybilne z homogenizatorem Minilys® (nr. katalogowy producenta MINILYS 06404.200.RD000) – sukcesywna dostawa przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:
TK Biotech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Królewicza Jakuba 40a,
02-956 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.