Ogłoszenie wyników postępowania nr 18/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja informuje,że Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy, ponieważ żaden z Oferentów nie przedstawił oferty, która w sposób kompletny odpowiadałaby przedmiotowi zamówienia opisanemu w Zaproszeniu do Składania ofert nr 18/2021-DUBs.