Ogłoszenie wyników postępowania nr 18/2020-DUBs

Przedmiot zamówienia: Jednorazowy zakup systemu do badania kinetyki interakcji biomolekuł.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła:

Syngen Biotech Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Ostródzka 13
54-116 Wrocław

całkowita wartość zamówienia: 109 990,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.