Ogłoszenie wyników postępowania nr 17/2021-ARG

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze i porady eksperckie z zakresu onkologii klinicznej przy projektowaniu badania klinicznego oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia badania klinicznego.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Discover International
10 Lower Thames London, EC3R 6AF
Wielka Brytania

Całkowita wartość netto zamówienia: 20 700,00 EUR (95 371,11 PLN)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.