Ogłoszenie wyników postępowania NR 17/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w odczynniki i materiały zużywalne do mikrotermoforezy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

NanoTemper Technologies GmbH, FloBergasse 4, 81-389 Munchen, Germany

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.