Ogłoszenie wyników postępowania nr 16/2022 – YKL-40/DUBs

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratoriów analitycznego i DMPK w Warszawie oraz w Łodzi w kolumny do HPLC, UPLC oraz GC, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 17 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Część 1 – Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa (Całkowita wartość netto zamówienia: 99 400,00 PLN)
Część 2 – Merck Life Science sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań (Całkowita wartość netto zamówienia: 14 252,00 PLN)
Część 3 – „SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin (Całkowita wartość netto zamówienia: 21 040,00 PLN)
Część 4 – część nierozstrzygnięta, brak ofert
Część 5 – Polygen sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice (Całkowita wartość netto zamówienia: 27 872,00 PLN)
Część 6 – Anchem sp. z o.o., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa (Całkowita wartość netto zamówienia: 47 224,00 PLN)
Część 7 – Phenomenex Ltd. Deutschland, Zeppelinstrasse 5, 63741 Aschaffenburg, Niemcy (Całkowita wartość netto zamówienia: 241 455,00 PLN)
Część 8 – Perlan Technologies Polska sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa (Całkowita wartość netto zamówienia: 148 544,00 PLN)
Część 9 – „SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin (Całkowita wartość netto zamówienia: 55 240,00 PLN)
Część 10 – Phenomenex Ltd. Deutschland, Zeppelinstrasse 5, 63741 Aschaffenburg, Niemcy (Całkowita wartość netto zamówienia: 21 883,00 PLN)
Część 11 – Bujno Chemicals Marcin Synak, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (Całkowita wartość netto zamówienia: 44 160,00 PLN)
Część 12 – Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa (Całkowita wartość netto zamówienia: 1 880,00 € – 8 853,67 PLN)
Część 13 – Phenomenex Ltd. Deutschland, Zeppelinstrasse 5, 63741 Aschaffenburg, Niemcy (Całkowita wartość netto zamówienia: 22 192,00 PLN)

Wyłonieni Dostawcy uzyskali najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Oferta Anchem Plus Mariusz Malczewski została przeliczona po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania, tj. 24.06.2022 (1€ = 4,7094 PLN, Tabela NBP 121/A/NBP/2022). Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.