Ogłoszenie wyników postępowania nr 16/2020 – SARCO

Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze w zakresie bioanalityki przez 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiło:

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytet Warszawski, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
całkowita wartość zamówienia: 225 600,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.