Ogłoszenie wyników postępowania Nr 16/2019 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów do analizy oddziaływań biomolekuł w technologii alpha screen
przez okres maksymalnie 10 miesięcy od daty podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Część 1. PerkinElmer
Część 2. Cytogen

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych oferty powyższym firmom.