Ogłoszenie wyników postępowania Nr 16/2017 – YKL40

Przedmiot zamówienia: Zakup wyparek rotacyjnych wraz z akcesoriami dla Laboratorium chemicznego w Łodzi

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

 VWR International Sp. z o.o.

80-175 Gdańsk ul. Limbowa 5

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.