Ogłoszenie wyników postępowania Nr 15/2019 – YKL40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów oraz sterylnych plastików do badania migracji i inwazji komórek przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Merck Sp. z o.o. – część 1.
Diag-Med – część 2.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych oferty powyższym firmom.