Ogłoszenie wyników postępowania nr 14/2020 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa rekombinowanych białek chitynazopodobnych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła:

Biomedica Poland Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno

całkowita wartość zamówienia: 45 000,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.