Ogłoszenie wyników postępowania nr 13/2021–YKL-40/DUBs

Przedmiot zamówienia:Sukcesywna dostawa ligandów bakteryjnych przez okres 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Alab Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 222
00-739 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 29 645,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.