Ogłoszenie wyników postępowania nr 13/2020-DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów do analizy oddziaływań biomolekuł w technologii Alpha Screen, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Część 1: Pro-Environment Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089, Warszawa,

całkowita wartość zamówienia: 246 600,00 zł netto

Część 2: Cytogen Polska Sp. z o.o., ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6, 95-100 Zgierz,

całkowita wartość zamówienia: 58 000,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.