Ogłoszenie wyników postępowania nr 13/2019 – IBD/IPF

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do hodowli komórkowych i absorberów przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

CELLLAB Krzysztof Grabowski,
ul. Jagielska 29A, 02-886 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.