Ogłoszenie wyników postępowania Nr 13/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Dostawa laboratoryjnego mikroskopu odwróconego fluorescencyjnego

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp Jawna

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmie PRECOPTIC Co.