Ogłoszenie wyników postępowania nr 12/2022 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Określenie stopnia inhibicji deubikwitynaz dla 5 związków w panelu deubikwitynaz 35 enzymów pochodzących z tzw. deconjugating enzymes superfamily w pojedynczym, ustalonym przez MOC stężeniu (10-100 μM), przynajmniej w dwóch powtórzeniach.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

MRC PPU,
School of Life Sciences,
University of Dundee,
Dow St., Dundee, DD1 5EH, Wielka Brytania

Całkowita wartość netto zamówienia: 3 080,00 GBP (16 585,80 PLN). Oferta została przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji zapytania, tj. 01/06/2022 (Tabela nr 105/A/NBP/2022 z dnia 2022-06-01, 1 GBP=5,3850 PLN).

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.