Ogłoszenie wyników postępowania nr 12/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Systematyczne dostawy odczynników do hodowli komórkowych, do badania ekspresji genów oraz do biologii molekularnej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.