Ogłoszenie wyników postępowania nr 11/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Część 1:

Life Technologies Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Całkowita wartość netto zamówienia: 39 288,60 zł

Część 2:

BIOLIM Paulina Lemańczyk
ul. Abrahama 68/4
81-393 Gdynia
Całkowita wartość netto zamówienia: 16 100,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.