Ogłoszenie wyników postępowania nr 10/2020 – ARG

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na analizie kinetyki oddziaływania związku drobnocząsteczkowego z białkiem metodą SPR z użyciem systemu Biacore S200.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa

całkowita wartość zamówienia: 42 500,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.