Ogłoszenie wyników postępowania NR 1/2020 – IPF/YKL-40/ARG/ DUBs – zwierzęta laboratoryjne

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby badań in vivo w ramach prowadzonych projektów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
Cena netto za 1 zestaw – 190,00 PLN, całkowity koszt zamówienia 53 150,00 PLN netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.