Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2019 – IPF/YKL-40/ARG

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej przez 12 miesięcy od podpisania umowy
przedstawiły firmy:

Części 1 i 2 – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Część 3 – Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym jednostkom.