Ogłoszenie wyników postępowania Nr 03/2021 – ARG

Przedmiot zamówienia: Rozwój formulacji oraz wytworzenie zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) badanego produktu leczniczego (IMP) przeznaczonego do badań klinicznych pierwszej i drugiej fazy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Ardena Holding NV
Kleimoer 4, 9030 Mariakerke, Belgia

Całkowita wartość netto zamówienia: 836 245,00 EUR (3 751 144,20 PLN)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.