Ogłoszenie wyników postępowania 37/2021-DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej przez 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Pakiet 1, Część 1 – Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Organicznej Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny,ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, całkowita wartość zamówienia netto: 42 909,00 zł
Pakiet 2, Część 1 – Uniwersytet Warszawski,Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa całkowita wartość zamówienia netto:121 350,00 zł
Pakiet 2, Część 2 – nierozstrzygnięta, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.