Ogłoszenie wyników postępowania 25/2018 – YKL-40/STRATEGMED/ARG

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

–     Bujno Chemicals Marcin Synak – Części 1 i 4;

–     Labstore Polska Sp. z o.o. – Część 5;

–     „Shim-Pol A.M.Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Sp. J. – Część 3;

–     Waters Sp. z o.o. – Część 2.09

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji wybranym firmom na warunkach złożonych ofert