Ogłoszenie wyników postępowania 24/2019 – ARG/IBD/IPF/YKL40/PRECIOUS/SARCO

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód dostawa 2 x w tygodniu, gazy techniczne i gazy specjalnego przeznaczenia przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy”
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – część 1.
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.– części 2 i 3.
Hendukol Sp. z o.o.– część 4

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych oferty powyższym firmom.