Ogłoszenie wyników postępowania 23/2021-ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa uniwersalnych aluminiowych bloków grzejnych do probówek, kolb oraz fiolek przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Część 1 – VWR International Sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia netto: 12 283,89zł
Część 2 – VWR International Sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia netto: 29 135,36 zł
Część 3 – TH. Geyer Polska Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia netto: 12 029,47 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom