Ogłoszenie wyników postępowania 21/2018 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód, gazy techniczne i gazy specjalnego przeznaczenia

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Część 1: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Część 2:  Air Products Sp. z o.o.

Część 3: Dry Ice Zone Sp. z o.o.

Część 4:  Hendukol Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji wybranym firmom na warunkach złożonych ofert