Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę

POIR.01.01.01-00-0551/15

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej terapii idiopatycznego włóknienia płuc (ang. IPF), przewlekłej, nieuleczalnej choroby, na którą cierpią setki tysięcy ludzi. Dostępne leczenie IPF obejmuje podawanie mało skutecznych leków, co sprawia, że IPF jest globalnie niezaspokojoną potrzebą medyczną. W ramach projektu opracujemy kandydata na innowacyjny lek drobnocząsteczkowy o nowym mechanizmie działania, wynikającym z naszych wstępnych badań, w których wykazaliśmy rolę chitotriozydazy 1 (Chit1) w patogenezie IPF. Związek będzie cechował się wysoką skutecznością oraz niewielkimi działaniami niepożądanymi. W celu ograniczenia ryzyka, wyłoniony zostanie też strukturalnie odmienny związek rezerwowy tzw. „back-up candidate”. Ponadto, ze względu na udokumentowaną w literaturze naukowej rolę Chit1 nie tylko w IPF, ale także w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), dodatkowym celem projektu jest potwierdzenie jego działania w modelach zwierzęcych tej choroby. Opracowany przez nas związek wiodący (OAT176, PCT/US14/71490) jest stabilny metabolicznie, ma małą masę cząsteczkową, aktywność in vitro oraz odpowiednią polarność. Dzięki dobremu profilowi farmakokinetycznemu po podaniu doustnym u myszy, związek ten nadaje się do opracowania analogów będących kandydatami do badań klinicznych. Przewidziane w projekcie badania toksykologiczne, ocena bezpieczeństwa farmakologicznego w standardzie GLP oraz chemia procesowa w standardzie GMP, pozwolą wyłonić kandydata klinicznego do prac rozwojowych, w ramach których, po zarejestrowaniu kandydata na lek w FDA i EMA, przeprowadzone zostaną badania kliniczne I fazy.

Wybrany kandydat kliniczny, w przypadku pozytywnych rezultatów projektu, będzie pierwszym na rynku lekiem o nowym mechanizmie działania (ang. first-in-class). Wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej w celu ukończenia badań klinicznych i wprowadzenia leku na rynek światowy, w tym na terytorium RP.