Jakub Gołąb

Członek Rady Naukowej ds. Biologii i Immunoterapii oraz współzałożyciel.

Prof. Gołąb jest kierownikiem Zakładu Immunologii, Centrum Biostruktury, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Jest członkiem Komitetu Cytobiologii Wydziału Nauk Biologicznych, Komisji Biologii Nowotworów Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych, Komisji Immunologii Nowotworów Komitetu Immunologii i Zakażeń Człowieka w Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej Narodowego Centrum Nauki.

W pracy naukowej koncentruje się na poszukiwaniu nowych oraz udoskonalaniu istniejących metod leczenia nowotworów, m. in. terapii fotodynamicznej, przeciwciałami monoklonalnymi oraz badaniem mechanizmów działania wielu leków w tym inhibitorów proteasomów oraz statyn. Jest laureatem subsydium MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, był stypendystą krajowym i zagranicznym FNP, otrzymał stypendium tygodnika Polityka, Nagrodę Wydziału Medycznego PAN, Nagrodę im. Tadeusza Borowicza przyznaną przez Polską Akademię Umiejętności, Nagrodę Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego oraz Nagrodę im. Jakuba Karola Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Dotychczas wypromował 14 doktorów.

Prof. Gołąb ukończył doktorat w Centrum Biostruktury WUM a staże podoktorskie odbył w Harvard Institutes of Medicine (1999-2000) i University of Texas Southwestern Medical School (2003). Prof. Gołąb jest autorem ~ 100 publikacji (Cytowania wg. ISI: >4500, Index H: 32).