Projekt „Przełomowa usługa odkrywania nowych leków małocząsteczkowych celujących w mRNA dla nieuleczalnych chorób”

MOLECURE SA uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Przełomowa usługa odkrywania nowych leków małocząsteczkowych celujących w mRNA dla nieuleczalnych chorób”. Umowa o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-1256/23 została podpisana 29.12.2023 r.

Przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnej usługi rewolucjonizującej proces odkrywania nowych leków. Możliwość identyfikacji związków zdolnych do wiązania z mRNA pozwoli na zahamowanie lub ograniczenie procesu syntezy białek chorobotwórczych, co może stworzyć zupełnie nowe podejście terapeutyczne w porównaniu do obecnie stosowanych metod. Rozwiązanie takie może być prawdziwym przełomem dla firm farmaceutycznych, dając jednocześnie nadzieję pacjentom z nieuleczalnymi dotąd chorobami, tj. choroby neurodegeneracyjne czy niektóre choroby nowotworowe lub rzadkie.

Zakres Projektu obejmuje badania przemysłowe (identyfikacja i weryfikacja związków małocząsteczkowych oddziałujących z wybranymi regionami mRNA – „hitów” oraz otrzymanie zaawansowanych związków o pożądanych parametrach fizykochemicznych i farmakologicznych – „leadów”) jak również prace rozwojowe (weryfikacja wyników i walidacja procesu potwierdzająca funkcjonalność rozwiązania).

Rezultatem Projektu będzie innowacyjna usługa umożliwiająca identyfikację związków o wysokim potencjale terapeutycznym, działających w oparciu o bezpośrednie oddziaływanie z ludzkim mRNA, co otwiera nowe perspektywy naukowe, kliniczne jednocześnie kreując nowy rynek. Opracowana usługa opierać się będzie na biologii strukturalnej mRNA, a w procesie projektowania potencjalnych leków oraz w analizie struktury i funkcji mRNA zostaną wykorzystane metody obliczeniowe i doświadczalne. Wdrożenie rezultatu Projektu nastąpi poprzez wprowadzenie do działalności Wnioskodawcy, który będzie świadczyć usługę podmiotom z branży bio-farmaceutycznej działającym zarówno na rynku globalnym, w tym w Polsce.

Zidentyfikowane i rozwinięte w ramach usługi związki małocząsteczkowe będą wykorzystywane przez bezpośrednich odbiorców do opracowywania leków na choroby, które obecnie nie mają skutecznej terapii lub uznawane są za nieuleczalne.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 54 345 102,89 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 32 577 350,53 zł

Reaktywacja przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej w glejakach przy wykorzystaniu innowacyjnych, ukierunkowanych nanonośników

20/EuroNanoMed/2021 – Reaktywacja przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej w glejakach przy wykorzystaniu innowacyjnych, ukierunkowanych nanonośników

Celem projektu jest opracowanie „inteligentnych” nanosystemów dostarczających czynniki immunomodulujące do guza w celu reaktywacji odpowiedzi przeciwnowotworowej i uwrażliwienia glejaka na immunoterapie. Glejaki złośliwe, najczęstsze pierwotne guzy mózgu u dorosłych są mało wrażliwe na obecnie stosowane terapie i immunoterapia jest mało skuteczna ze względu na immunosupresyjne mikrośrodowisko guza i przeprogramowanie mikrogleju i makrofagów naciekających glejaki. Proponujemy dostarczenie do guza ukierunkowanych nośników zawierających cząsteczki terapeutyczne siRNA lub inhibitor OAT w celu przeprogramowanie mikrogleju i makrofagów w guzie i wspierania immunoterapii. Do tej pory nie udawało się dostarczyć do guza cząsteczek immunomodulujących ze względu na ograniczenia w postaci bariery krew-mozg i słabej penetracji tych cząsteczek. Zastosowanie nowych nośników umożliwi efektywne zahamowanie nieprawidłowej odpowiedzi i zwiększenie efektywności immunoterapii z przeciwciałem przeciwko immunologicznym punktom kontrolnym (anty-PD1), co powinno umożliwić naciek i prawidłowe działanie limfocytów T cytotoksycznych i przywrócenie odpowiedzi przeciwnowotworowej. Powodzenie projektu udowodni możliwość terapeutycznego przeprogramowania mikrośrodowiska guza przy użyciu terapeutycznych cząsteczek i zapewni inteligentny nanosystem immunomodulujący do dalszych badań przedklinicznych. Stworzy istotną klinicznie własność intelektualną, a także nową wiedzę w dziedzinie badań nad rakiem.

Wartość projektu: 929 777,16 PLN

Wartość dofinansowania: 858 305,37 PLN

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r.

Badanie przedkliniczne I kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy I nieswoistych chorób zapalnych jelit

POIR.01.01.01-00-0168/15

Przedmiotem projektu jest innowacyjna terapia medyczna astmy, przewlekłej choroby zapalnej, na którą na świecie cierpi ok. 300 mln ludzi. Leczenie astmy obejmuje podawanie doraźnie działających leków rozszerzających oskrzela oraz leków przeciwzapalnych. Analizy (GlobalData) wskazują iż mimo wielu leków na rynku, astma nadal pozostaje niezaspokojoną potrzebą medyczną w zakresie skuteczności, działań niepożądanych i kosztów.W związku z powyższym głównym celem projektu jest wstępne wykazanie działania leczniczego u ludzi nowego kandydata na lek. Będzie się on cechował wysoką skutecznością, znacznie ograniczonymi działaniami niepożądanymi i niskim kosztem. Projekt obejmie badania kliniczne fazy I i IIa kandydata leczniczego. W celu ograniczenia ryzyka, wyłoniony zostanie także strukturalnie inny związek rezerwowy tzw. „back-up candidate”. Kandydat kliniczny to bardzo aktywny i bezpieczny inhibitor kwaśnej chitynazy ssaków (ang. AMCase), enzymu, którego nasilone wytwarzanie w płucach chorych pełni ważną rolę w patogenezie astmy.

Związek został odkryty przez Wnioskodawcę w projekcie pt.: „Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy” (1.4 PO IG). Ma on unikatowy mechanizm działania, wysoką aktywność in vitro i in vivo, atrakcyjny profil farmakokinetyczny i nie wykazuje istotnych działań ubocznych. Związek wykazał również aktywność w mysim modelu nieswoistych chorób zapalnych jelit (ang. IBD). Dlatego dodatkowym celem projektu jest potwierdzenie jego działania w różnych modelach zwierzęcych tej choroby i zarejestrowanie do badań klinicznych u chorych na IBD.

Wybrany kandydat kliniczny, w przypadku pozytywnych rezultatów projektu, będzie pierwszym na rynku lekiem przeciwastmatycznym o nowym mechanizmie działania (‘first-in-class’). Wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej w celu ukończenia badań klinicznych i wprowadzenia leku na rynek światowy, w tym na terytorium RP.

Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę

POIR.01.01.01-00-0551/15

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej terapii idiopatycznego włóknienia płuc (ang. IPF), przewlekłej, nieuleczalnej choroby, na którą cierpią setki tysięcy ludzi. Dostępne leczenie IPF obejmuje podawanie mało skutecznych leków, co sprawia, że IPF jest globalnie niezaspokojoną potrzebą medyczną. W ramach projektu opracujemy kandydata na innowacyjny lek drobnocząsteczkowy o nowym mechanizmie działania, wynikającym z naszych wstępnych badań, w których wykazaliśmy rolę chitotriozydazy 1 (Chit1) w patogenezie IPF. Związek będzie cechował się wysoką skutecznością oraz niewielkimi działaniami niepożądanymi. W celu ograniczenia ryzyka, wyłoniony zostanie też strukturalnie odmienny związek rezerwowy tzw. „back-up candidate”. Ponadto, ze względu na udokumentowaną w literaturze naukowej rolę Chit1 nie tylko w IPF, ale także w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), dodatkowym celem projektu jest potwierdzenie jego działania w modelach zwierzęcych tej choroby. Opracowany przez nas związek wiodący (OAT176, PCT/US14/71490) jest stabilny metabolicznie, ma małą masę cząsteczkową, aktywność in vitro oraz odpowiednią polarność. Dzięki dobremu profilowi farmakokinetycznemu po podaniu doustnym u myszy, związek ten nadaje się do opracowania analogów będących kandydatami do badań klinicznych. Przewidziane w projekcie badania toksykologiczne, ocena bezpieczeństwa farmakologicznego w standardzie GLP oraz chemia procesowa w standardzie GMP, pozwolą wyłonić kandydata klinicznego do prac rozwojowych, w ramach których, po zarejestrowaniu kandydata na lek w FDA i EMA, przeprowadzone zostaną badania kliniczne I fazy.

Wybrany kandydat kliniczny, w przypadku pozytywnych rezultatów projektu, będzie pierwszym na rynku lekiem o nowym mechanizmie działania (ang. first-in-class). Wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej w celu ukończenia badań klinicznych i wprowadzenia leku na rynek światowy, w tym na terytorium RP.

Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej

POIR.01.01.01-00-0415/17

Celem projektu jest dalszy rozwój opracowanego przez OncoArendi kandydata klinicznego OATD-02, potencjlnie najlepszego w swojej klasie inhibitora arginazy, enzymu, który pozwala komórkom nowotworowym unikać odpowiedzi immunologicznej organizmu. OATD-02 został wyłoniony w wyniku prac prowadzonych w projekcie pt.: „Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” (STRATEGMED II). Oczekiwanym końcowym rezultatem projektu będzie wykazanie bezpieczeństwa i wstępnego działania przeciwnowotworowego OATD-02 w pierwszej fazie badań klinicznych z udziałem pacjentów, co umożliwi skuteczną komercjalizację wyników projektu. Wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji firmie farmaceutycznej w celu ukończenia badań klinicznych i wprowadzenia leku na rynek światowy, w tym na terytorium RP.

Leczenie nowotworów nadal pozostaje niezaspokojoną potrzebą medyczną w zakresie skuteczności, działań niepożądanych i kosztów. Rozwój terapii skojarzonych w obszarze immunoterapii przeciwnowotworowej stanowi obecnie najbardziej obiecujące i najszybciej rozwijające się podejście terapeutyczne, a firmy farmaceutyczne aktywnie poszukują cząsteczek celujących w nowe cele biologiczne, o nowych mechanizmach działania. Dzięki skutecznemu blokowaniu arginazy zarówno wewnątrz komórek jak i poza nimi oraz atrakcyjnemu profilowi farmakokinetycznemu wskazującemu na możliwość podawania leku doustnie raz dziennie, OATD-02 ma potencjał być najlepszym w świecie lekiem w swojej klasie (ang. best-in-class). Związek wykazuje działanie przeciwnowotworowe w mysich modelach raka płuc, okrężnicy i skóry, w monoterapii i potęguje działanie innych leków w terapiach skojarzonych. Ponadto, uzyskano obiecujące wyniki w szczurzym modelu glejaka, niezaspokojonej potrzebie medycznej na świecie. Dawki OATD-02, które pozwalają na hamowanie wzrostu guzów nie wykazują poważnych działań ubocznych, co sugeruje na szerokie okno terapeutyczne u ludzi.

 

Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej

POIR.01.01.01-00-0615/19

Celem projektu jest opracowanie eksperymentalnego leku przeciwnowotworowego o udokumentowanym bezpieczeństwie oraz skuteczności terapeutycznej potwierdzonej w mysich modelach chorób nowotworowych. Wyłoniony kandydat kliniczny, poprzez zahamowanie aktywności wybranych deubikwitynaz (DUBs), znajdzie zastosowanie w immunoterapii szerokiego spektrum chorób nowotworowych, z jednej strony stymulując odpowiedź immunologiczną na komórki nowotworowe, a z drugiej bezpośrednio hamując proliferację i indukując śmierć komórek nowotworowych.

Kandydat na lek o profilu farmakologicznym umożliwiającym doustną drogę podania, będzie chroniony międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi. Badania kliniczne pierwszej fazy umożliwią wstępną ocenę bezpieczeństwa i profilu farmakokinetycznego opracowanego kandydata na lek u pacjentów onkologicznych. Nowy i unikatowy mechanizm działania, bezpieczeństwo, skuteczność oraz niski koszt wytwarzania, stanowić będą o przewadze konkurencyjnej leku nad obecnie stosowanymi i rozwijanymi terapiami (chemioterapie, często ograniczone występowaniem oporności lub niezwykle kosztowne terapie biologiczne).

Rezultat projektu pozwoli na rozszerzenie portfolio nowoczesnych podejść terapeutycznych OncoArendi Therapeutics i umocnienie międzynarodowej pozycji firmy w obszarze innowacyjnych immunoterapii opartych o związki drobnocząsteczkowe. W odpowiedzi na potwierdzone zapotrzebowanie rynkowe, rezultaty projektu zostaną skomercjalizowane poprzez udzielenie licencji dużej firmie farmaceutycznej mającej zaplecze finansowe i kadrowe do realizacji późniejszych faz badań klinicznych oraz marketingu i sprzedaży leku na światowych rynkach.

 

Opracowanie kandydata na lek ‘first-in-class’ w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40

POIR.01.01.01-00-0552/16

Głównym celem projektu jest opracowanie drobnocząsteczkowego inhibitora YKL-40 (CHI3L1) do zastosowania w terapii nowotworów i idiopatycznego włóknienia płuc (ang. IPF). Opracowanie inhibitora będzie kolejnym etapem długofalowej strategii osiągniecia przez OncoArendi pozycji światowego lidera w terapiach drobnocząsteczkowych bazujących na platformie chitynazowej. W projekcie wykorzystane będą ekspertyza i technologie rozwijania inhibitorów chitynaz oraz wyniki dwuletnich badań wstępnych związanych z białkiem YKL-40. Rezultatem projektu będzie wysoce aktywny, selektywny, podawany doustnie inhibitor YKL-40 z akceptowalnym profilem toksykologicznym do leczenia glejaków i innych nowotworów.

Glejak wielopostaciowy (ang. Glioblastoma multiforme, GBM) pozostaje jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów oraz globalnie niezaspokojoną potrzebą medyczną. W celu maksymalizacji terapeutycznego i komercyjnego potencjału projektu, w oparciu o liczne publikacje naukowe, związek wiodący zostanie również zbadany w modelach zwierzęcych innych nowotworów oraz IPF co umożliwi rozszerzenie potencjału terapeutycznego oraz rynkowego projektu. Opracowanie związku rezerwowego dodatkowo ograniczy ryzyko technologiczne niepowodzenia projektu. Badania toksykologiczne i ocena bezpieczeństwa farmakologicznego w standardzie GLP oraz chemia procesowa w standardzie GMP będą stanowiły przygotowanie do prac rozwojowych.Po dopuszczeniu kandydata na lek do badań klinicznych (przez FDA i/lub inne krajowe agencje regulacyjne) przeprowadzone zostaną badania kliniczne Fazy 1a i 1b, które umożliwią wdrożenie wyników projektu poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej w celu ukończenia badań klinicznych i komercjalizacji leku na rynkach światowych, w tym w Polsce.

Osiągnięcie zakładanych celów projektu umocni pozycje OncoArendi jako światowego lidera w terapiach bazujących na platformie chitynazowej i będzie stanowił pierwszą terapie onkologiczną tego typu (ang. first-in-class).

Kliknij aby otworzyć jako PDF

Rozwój przedkliniczny I kliniczny kandydata na lek oatd-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą

MAZOWSZE/0128/19

Celem projektu jest potwierdzenie bezpieczeństwa i wykazanie wstępnego efektu terapeutycznego (ang. early clinical proof-of-concept, PoC) kandydata klinicznego OATD-01 stosowanego u pacjentów z sarkoidozą przez okres czterech miesięcy.

Sarkoidoza jest wieloorganową chorobą ziarniniakową, o nieznanej etiologii, na którą nie ma zarejestrowanego skutecznego leczenia przyczynowego. Jest to rzadka choroba prowadząca do zmian ziarniniakowatych w różnych tkankach, w większości przypadków (90%) obejmujących płuca i węzły chłonne śródpiersia.

Inhibitory CHIT1 rozwijane specyficznie jako lek na sarkoidozę, mogą stanowić pierwszą skuteczną terapię tej choroby pozbawioną istotnych klinicznie efektów ubocznych. Potencjał terapeutyczny inhibitorów CHIT1 w sarkoidozie oparty jest na wynikach szeregu badań klinicznych, które wykazały znacznie podwyższoną (10-50 razy) aktywność chitynolityczną we krwi i w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych, w dużych populacjach pacjentów z płucną sarkoidozą, która znacząco koreluje się z klinicznym etapem choroby i aktywnością metaboliczną ziarniniaków. CHIT1 uznawany jest za najlepszy biomarker progresji choroby.

Rezultatem projektu będzie innowacyjny i potencjalnie skuteczny kandydat na lek we wskazaniu sarkoidozy, działający w oparciu o nowy mechanizm działania – blokowanie nowego celu terapeutycznego, CHIT1, bezpośrednio zaangażowanego w rozwój patologii tej choroby. Docelowy lek mógłby być pierwszym lekiem zatwierdzonym do ukierunkowanego leczenia sarkoidozy.

This site is registered on wpml.org as a development site.